فیلمهای شیمی محمد رضا آقاجانی صفر تا صد سوم دبیرستان (94-93)| آلاء

امام حسن عسکری (عليه ‌السلام):دو خصلت است که بالاتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران.بحار الأنوار، ج ٥٣، ص ١٩١

فیلم های کلاس درس شیمی محمد رضا آقاجانی - صفر تا صد سوم دبیرستان (94-93)

جلسه 0 : مقدمه ( اهداف و روند درس )

جلسه 1 : یادآوری مطالبت مورد نیاز از شیمی 2

جلسه 2 : موازنه واكنش هاي شيميايي

جلسه 3 : انواع واکنش های شیمیایی قسمت 1

جلسه 4 : استوكيومتري

جلسه 5 : فرمول تجربي و مولكولي

جلسه 6 : استوكيومتري واكنش

جلسه 7 : درصد خلوص

جلسه 8 : روابط حجمی گازها

جلسه 9 : محدودکننده و اضافی

جلسه 10 : بازده

جلسه 11 : استوكيومتری و زندگی

جلسه 12 : برخی از تغییر آنتالپی های مهم- قسمت دوم

جلسه 13 : تعیین گرمای واکنش های شیمیایی - قسمت 1

جلسه 14 : تدریس آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

جلسه 15 : تدریس انواع غلظت (محلول ها)

جلسه 15 : مسائل انواع غلظت (امتحان نهایی)

جلسه 15 : مسائل استوکیومتری محلول ها (امتحان نهایی)

جلسه 15 : انواع غلظت- درصد جرمی (کنکور)

جلسه 15 : انواع غلظت- ppm (کنکور)

جلسه 15 : انواع غلظت- غلظت مولار (کنکور)

جلسه 15 : انواع غلظت- غلظت مولال (کنکور)

جلسه 15 : انواع غلظت- تلفیقی با استوکیومتری(کنکور)

جلسه 16 : انحلال خودبه خودی مواد

جلسه 16 : انحلال خود به خودي مواد - قسمت ٢

جلسه 17 : مفاهیم محلول ها

جلسه 18 : محلول الکترولیت و غیرالکترولیت

جلسه 19 : پاک کننده های صابونی و غیرصابونی

جلسه 20 : استوکیومتری تستی (کنکور)

جلسه 21 : استوکیومتری واکنش (کنکور)

جلسه 22 : استوکیومتری- حل تست (کنکور)

جلسه 23 : مسائل استوکیومتری تلفیقی با مبحث درصد خلوص(کنکور)

جلسه 24 : استوکیومتری- بازده درصدی (کنکور)

جلسه 25 : استوکیومتری- محدودکننده و اضافی (کنکور)


لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید

حامیان توسعه عدالت آموزشی