یامهدی |آلاء آلاء

آموزش مجازی آلاء

آموزش مجازی آلاء مجری طرح توسعه عدالت آموزشی | دبیرستان دانشگاه صنعتی شریففیلم های آموزشی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف را به رایگان تماشا و یا دانلود کنید و سوالات درسی خود را از ما بپرسید.

برنامه های ویژه ی آلاء

دروس دبیرستانی (وکنکوری و المپیادی)

RSS آخرین فیلم های روی سایت

1- زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 5 - (درس پنجم: مطابقت نهاد و فعل)

درس پنجم کتاب زبان فارسی سال سوم دبیرستاننام درس: مطابقت نهاد و فعل

2- زبان و ادبیات فارسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 4 - (درس دوم: جمله)

درس دوم کتاب زبان فارسی سال سوم دبیرستاننام درس: جمله (تکواژ، واژه، گروه)

3- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 10 - (لغات درس سوم- Memory)

لغات درس سوم- Memory

4- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 9 - (لغات درس دوم- The value of education)

لغات درس دوم- The value of education

5- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 8 - (لغات درس اول- TV or no TV)

لغات درس اول- TV or no TV

6- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 7 - (گرامر - Noun Clause (عبارات اسمی))

Noun Clause (عبارات اسمی)

7- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 6 - (گرامر - The Passive Voice (وجه مجهول))

The Passive Voice (وجه مجهول)

8- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 5 - (گرامر - صفات فاعلی - صفات مفعولی)

صفات فاعلی - صفات مفعولی

9- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 4 - (گرامر - Adjective Order (ترتیب قرارگیری چند صفت قبل از اسم))

Adjective Order (ترتیب قرارگیری چند صفت قبل از اسم)

10- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 3 - (گرامر - Linking Verbs (افعال ربطی))

Linking Verbs (افعال ربطی)

11- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 2 - (گرامر - Phrasal Verbs (افعال دو کلمه ای))

Phrasal Verbs (افعال دو کلمه ای)درس سوم پایه سوم دبیرستان

12- انگلیسی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 1 - (گرامر - Second Verb (فعل دوم جمله))

Second Verb (فعل دوم جمله، اسم مصدر، مصدر با to و مصدر بدون to)درس دوم و چهارم پایه سوم دبیرستان و درس دوم سال چهارم دبیرستان

13- زیست شناسی دوم دبیرستان- جلسه ی 60

14- زیست شناسی دوم دبیرستان- جلسه ی 59

15- فیزیک صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 6 - (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت چهارم)

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت چهارم

16- فیزیک صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 6 - (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت سوم)

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت سوم

17- فیزیک صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 6 - (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت دوم)

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت دوم

18- فیزیک صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 6 - (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم)

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم- قسمت اول

19- فیزیک صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 5 - (الکتریسیته ی ساکن، خازن- قسمت دوم)

الکتریسیته ی ساکن، خازن- قسمت دوم

20- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 3 - (فصل دوم- حل سؤالات کنکور سراسری تابع)

فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش تابع

21- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 3 - (فصل دوم- حل سؤالات امتحان نهایی تابع)

فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش تابع

22- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 3 - (فصل دوم- درسنامه تابع)

فصل دوم کتاب ریاضی سوم تجربی- درسنامه تابع

23- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 2 - (فصل اول- حل سؤالات کنکور سراسری احتمال)

فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات کنکور سراسری از بخش احتمال

24- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 2 - (فصل اول- حل سؤالات امتحان نهایی احتمال مستقل)

فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش احتمال مستقل

25- ریاضی تجربی صفر تا صد سوم دبیرستان- جلسه ی 2 - (فصل اول- حل سؤالات امتحان نهایی احتمال(قسمت دوم))

فصل اول کتاب ریاضی سوم تجربی- حل سؤالات امتحان نهایی از بخش احتمال- قسمت دوم

1-خواص کولیگاتیو محلول ها

2-الکترولیت و غیر الکترولیت

3-صابون

4-مفاهیم محلول ها

5-انواع غلظت

6-آنتروپی و تعیین جهت پیشرفت واکنش های شیمیایی

7-تعیین گرمای واکنش های شیمیایی

فیلم آموزشی متناسب با جزوه ی تعیین گرمای واکنش های شیمیایی را از قسمت فیلم ها ی صفر تا صد دانلود نمایید.

8-فیزیک دوم دبیرستان - کار و انرژی

فیزیک دوم دبیرستان - کار و انرژیمباحث: کار ، قضیه کار و انرژی ، نیروهای پایستار و نا پایستار ، قانون پایستگی انرژی ، توان

9-فیزیک دوم دبیرستان - اندازه گیری و بردار

فیزیک دوم دبیرستان - اندازه گیری و بردارمباحث: کمیت های اصلی ، کمیت های فرعی ، پیشوند های SI ، تبدیل واحد ، دقت اندازه گیری ، بردار ، کمیت برداری ، نمایش هندسی بردار ، تساوی بردارها ، قرینه یک بردار ، ضرب عدد در بردار ، جمع بردارها ، روش متوازی الاضلاع ، روش چند ضلعی ، قضیه سینوس ها ، تفاضل بردارها ، روش مثلث ، بردارهای یکه دستگاه مختصات دکارتی ، تجزیه بردارها

10-فیزیک دوم دبیرستان - چگالی و فشار

فیزیک دوم دبیرستان - چگالی و فشارمباحث: ویژگی های ماده ، نیرو های چسبندگی ، چگالی ( جرم حجمی ) ، فشار ، فشار در مایعات ، فشار هوا ، اصل پاسکال ، بالابر هیدرولیکی

حامیان توسعه عدالت آموزشی